Vidaus tvarkos taisyklės

Rezervavimo taisyklės:

 • Atvykimo ir išvykimo laikas turi būti suderintas su šeimininkais;
 • Atliekant rezervaciją, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį. Rezervavus, bet neatvykus į sodybą sutartu laiku, avansas negrąžinamas;
 • Už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar bankiniu pavedimu prieš atvykstant arba iš kart atvykus į sodybą.
 • Svečiai patys atsako už asmeninių daiktų ir turto saugumą;
 • Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų;
 • Už vaikų saugumą ir elgesį atsako tėvai ar vaikus prižiūrintys asmenys.

 

Svečiai privalo:

 • Kiekvienas asmuo atvykęs į sodybą privalo susipažindinti su šiomis tvarkos taisyklėmis ir supažindinti savo vaikus ar kitus asmenis, už kuriuos jis yra atsakingas.
 • Apsigyvenus sodyboje, patikrinti joje esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus pranešti sodybos šeimininkams;
 • Prieš išvykstant iš sodybos perduoti nuomotas patalpas tvarkingas. Indai, sodybos įrankiai ir inventorius paliekamas jam skirtoje vietoje. Už paliktą netvarką, sugadintą inventorių ar kitas materialias vertybes atlyginti iš karto perduodant patalpas;
 • Svečias išvykdamas privalo grąžinti patalpų raktą. Už pamestą ar sugadintą raktą taikomas 10 eurų žalos atlyginimo mokestis;
 • Atsakingai ir saugiai elgtis, užtikrinti kartu atvykusių asmenų saugumą ir tinkamą elgesį. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią svečio ar su juo atvykusių asmenų patirtą žalą.
 • Saugoti bei tausoti sodybos turtą, laikytis saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą svečiai atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius ar žalą padaro svečių nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai (rūpintojai).

 

Svečių atsakomybė:

 • Svečiai materialiai atsako už visą jų ir su jais atvykusių asmenų sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą.
 • Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
 • Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
 • Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, maudantis ežere ar tvenkinyje, pavėsinėse ar kitose vietose atsakingi patys svečiai.
 • Tėvai ir nepilnamečių vaikų globėjai privalo patys užtikrinti vaikų saugumą.
 • Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus svečius su sodybos vidaus tvarkos taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai jų laikytųsi;
 • Atsitikus nelaimei, nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu ir informuoti sodybos šeimininkus. Pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlės teirautis pas sodybos šeimininkus.

 

Sodyboje draudžiama:

 • Patalpose ir kambariuose draudžiama rūkyti. Pažeidus šią taisyklę, taikoma 50 eurų bauda;
 • Triukšmauti, leisti lauke muziką po 22 val;
 • Šiukšlinti sodybos teritorijoje
 • Gadinti, naikinti, laužyti, teršti sodyboje esantį turtą
 • Be suderinimo su šeimininkais kūrenti šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti fejerverkus ar petardas.
 • Į sodybą atsivežti ar joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms pavojingas medžiagas;
 • Be sodybos šeimininkų leidimo atvykti didesniam skaičiui žmonių, nei aptarta sutartyje;
 • Atsivežti gyvūnus be sodybos šeimininkų sutikimo.
 • Be šeimininkų ar jų igalioto asmens leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių.
 • Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes ir kitą patalpų inventorių.

 

Sodybos priežiūra ir svečių aptarnavimas: 

 • Sodyboje rastus daiktus įsipareigojame saugoti 1 mėnesį po svečio išvykimo;
 • Netrukdydamas svečių poilsio, personalas gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą;
 • Saugumo užtikrinimo tikslais šeimininkai turi teisę įeiti į svečių gyvenamas patalpas;
 • Jeigu svečiai nesilaiko vidaus taisyklių ar šeimininkų pagrįstų reikalavimų bei taip trikdo viešąją rimtį ir trukdo kitiems svečiams, šeimininkas turi teisę iškeldinti nepageidaujamus asmenis iš sodybos teritorijos anksčiau numatyto laiko. Tokiu atveju pinigai už apgyvendinimo paslaugas negrąžinami.
 • Svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), šeimininkai visada kreipiasi į kompetentingas institucijas.

 

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
 • Ugnies židinius kūrenti tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą.
 • Malkas laikyti saugiu atstumu nuo atviros ugnies.
 • Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.
 • Vaikams maudytis, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais.
 • Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei.
 • Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
 • Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
 • Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, pirtyje, maudantis ežere, pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai.
 • Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
 • Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 • Pagrindinis patalpų ar sodybos užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.

© 2011-2024 - berzuolis.lt